Skoči na glavno vsebino

Šola lahko dodeli učencu status perspektivnega športnika, status vrhunskega športnika, status perspektivnega mladega umetnika in status vrhunskega mladega umetnika.

Skladno s priporočili MIZŠ naj bodo prilagoditev izvajanja pouka deležni tisti športniki/umetniki, ki izkazano ne morejo sproti opravljati šolskih obveznosti zaradi daljših odsotnosti od pouka ali obsežnega trenažnega procesa v obdobju priprav na tekmovanja.

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na predpisanem obrazcu in ga do 20. septembra tekočega šolskega leta vložijo, po pošti ali osebno, pri šolski svetovalni delavki Tini Močnik, kabinet 150, v upravi šole.

Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto.

V komisiji za preverjanje pogojev za dodelitev statusa sodelujejo učitelj športa, glasbene in likovne umetnosti ter svetovalna delavka. O dodelitvi odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si ravnatelj pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. Pri odločanju o dodelitvi statusa športnika/umetnika se skladno s priporočili MIZŠ upošteva predvsem obseg trenažnih obveznosti, priprav na tekmovanja in tekmovanj, ki se lahko bistveno razlikujejo po posameznih panogah. Predlogu priložite seznam napovedanih tekmovanj v prihajajočem letu in dosežene rezultate v lanskem šolskem letu.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Natalija Globevnik,
ravnateljica

Dostopnost