Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv zavoda:  OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN,
Kočevarjeva ulica 40, p.p. 672
8104 Novo mestotel.:   07/33 81 400,  07/33 81 412;  fax: 07/33 24 371

 

e.naslov: info@brsljin.si

 

Odgovorna uradna oseba:  Darja Brezovar,  ravnateljica
tel.: 07 33 81 412 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://tinyurl.com/qf4d3e9

 

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:   Osnovnošolsko izobraževanje 
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot  OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN, Kočevarjeva ulica 40, 8104 Novo mesto

 

Organigram zavoda  Organigram zavoda 
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 
Pristojna oseba:  Darja Brezovar
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Notranji predpisi 
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravila zavoda
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o hišnem redu
 • Poslovnik sveta šole
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Pravila o zavarovanju podatkov v OŠ Bršljin
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o šolski prehrani

VPOGLED V TAJNIŠTVU ŠOLE, VSAK DAN OD PONEDELJKA DO PETKA od 8.00  –  12.00 ure

 

Predpisi EU 
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov 
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov 
 • Letni delovni načrt
 • Finančni načrt
 • Poslovno poročilo

VPOGLED V TAJNIŠTVU ŠOLE, VSAK DAN OD PONEDELJKA DO PETKA od 8.00 –  12.00 ure

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ 
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive in plačilne razrede,
 • Imenovanje ravnatelja (ZOFVI)
 • Sprejemanje LDN in realizacije
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc 
 • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
 • Seznam zaposlenih
 • Seznam učencev s posebnim statusom
 • Seznam učencev prijavljenih na šolsko prehrano
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk  Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi) 
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa 
 • Cenik malic in kosil
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:  Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.brsljin.si ob vsakem času. 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole.

 

Dostopnost